X
تبلیغات
₪بیــــــــــراهہ₪

چہ ساده بودم ڪہ فڪر میڪردم بہ دورم مے گردند ڪسانے کہ مرا دور مے زدند!

گفتم این عیــــــد به دیـــــــدار خودم هم بــــــروم

دلم از دیــــــــدن این آینه ترسیـــــــد چرا؟

آمدم یکــ دم مهمـــــــان دل خــــــود باشم

ناگهـــــان سوگــ شد این ســـــور شبـــ عید چرا؟!

+ تاریخ 93/01/12 ساعت 1:25 نویسنده sara |

دیدیم فقط ســــــــردی او را و ندیـــــــــــدیم

از هرچه دو رنگیستـــ رها بود زمستـــــــــــان

غــــرق گل و بلبل شد اگر فصل بهــــــــاران

بوی گل یـــــــــخ هم به هــــــــــوا بود زمستان

با برفــ بپوشــــــاند تن لختـــ درختـــــــــــان

لبــــــــــریز و پر از شــــــــرم حیا بود زمستان

در فصل خودش شهـــــر خودش بود غریبه

مظلوم ترین فصل خدا بود زمستــــــــــــان ...!

+ تاریخ 92/12/23 ساعت 16:15 نویسنده sara |

نه تنهــــــــا شکل چشمــــــــان تــــــــو رومیستـــ

که ارقــــــــــام خلافتـــ هــــم نجـــــــــومیستـــ

دلتـــ مصــــــــــداقی از نشــــــــر اکاذیبـــ

تنتـــ تشــــــویش اذهان عمومیستـــ !

+ تاریخ 92/12/08 ساعت 2:34 نویسنده sara |

ز شهـــــر نور و عشق و درد و ظلمتـــ

سحـــــرگاهی زنی دامن کشــــــان رفتـــ

پریشــــــان مرغ ره گم کرده ای بــــــود

که زار و خسته سوی آشیــــــــان رفتـــ

کجا کس در قفـــــایش اشکــ غم ریختـــ

کجـــــــا کس با زبــــــانش آشنـــــــا بود

ندانستنـــــــــد این بیگــــــــانه مـــــــردم

که بانگــ او طنیـــــــــن ناله ها بــــــــود

کنـــــــون این او و این خاموشی ســــرد

نه پیغــــــــــــامی نه پیکــ آشنـــــــــــایی

نه در چشمی نگـــــــــاه فتنه ســــــــازی

نه آهنگــ پر از مــــــــــوج صـــــــــدایی

۲۴ بهمن سالگرد فروغ ...
+ تاریخ 92/11/25 ساعت 13:21 نویسنده sara |

حریفــــا !

رو چراغ باده را بفـــــــروز

شبـــ با روز یکســـــان استـــ

سلامتـــ را نمی خـــــــواهند پاسخ گفتـــ

هوا دلگیـــــــر، درها بسته، سرهــــــا در گریبان، دستـــ ها پنهان

نفس ها ابر، دل ها خستــــــــه و غمگین

درختــــــان اسکلتـــ های بلور آجین

زمین دلمـــــــرده ،سقفــ آسمان کوتاه

غبار آلوده مهــــــــر و ماه

زمستـــــــان استـــ ...

باغ محتشم-رشت-بهمن۹۲

+ تاریخ 92/11/15 ساعت 11:59 نویسنده sara |

آن روزها رفتنـــــــد

آن روزهـــــای برفی خامـــــوش

کـــــــز پشتـــ شیشـــــه در اتـــــــاق گرم

هر دم به بیــــــــرون خیــــــــره می گشتــــــــم ...

+ تاریخ 92/10/29 ساعت 5:29 نویسنده sara |

ز آنچــــــــه روزی در پی اش می رفتــــــم

اکنــــــــون می گریزم ...

من بدان حالتـــ رسیدستــــــــم که

با خود می ستیـــــــــزم!

+ تاریخ 92/10/22 ساعت 0:32 نویسنده sara |

زمین از آمدن برفــ تازه خشنــــــــود استـــ

من از شلــــوغی بسیــــــار ردپا بیــــــــزار

قدم زدم! ریه هایم شد از هــــوا لبریــــــــز

قدم زدم! ریه هایم شد از هــــوا بیــــــــزار

اگرچه می گذریــــــــم از کنــــــــار هم آرام

شما ز من متنفـــــر من از شما بیـــــــزار!

+ تاریخ 92/10/12 ساعت 4:55 نویسنده sara |

جغرافیـــــــای توی ســـــــــــرم گیج می خـــــــــورد

دارم دراز می شــــــــــوم امشبـــ بــــــــدون درد

یلـــــدای تلخ با تـــــــــو نبودن رسیده استـــ

ایمان بیاوریم به آغاز فصل ســـــــــرد ...

+ تاریخ 92/10/02 ساعت 23:50 نویسنده sara |

امشبـــ به قصــــــه ی دل من گـــــــوش می کنی

فردا مــــــــــرا چو قصه فرامــــــــــوش می کنی

این در همیشـــــــه در صدفــ روزگــــــار نیستـــ

می گویمتـــ ولی تــــــــــو کجــــــا گوش می کنی

دستم نمی رســــــــد که در آغـــــــــوش گیرمتـــ

ای مــــــاه با که دستـــ در آغـــــــــوش می کنی

در ســــــاغر تو چیستـــ که با جرعه ی نخستـــ

هشیــــــــار و مستـــ را همه مدهـــوش می کنی

گـــر گوش می کنی سخنی خــــــــوش بگویمتـــ

بهتــــــــر ز گوهری که تـــــو در گوش می کنی

جام جهـــــــــان ز خون دل عاشقـــــان پر استـــ

حرمتـــ نگــــــاه دار اگرش نــــــــــوش می کنی

سایه چو شمع شعله در افکنــــــــده ای به جمع

زین داستـــــــان که با لبـــ خامـــــــوش می کنی

+ تاریخ 92/09/26 ساعت 23:19 نویسنده sara |

غروبـــ سرد بعد از تـــــــــــو

چه دلگیرستــ ای عابـــــــــــر

برای هر قـــــــــــــــدم یک دم

نگـــــــــــاهی کن عقبـــ ها را

+ تاریخ 92/09/22 ساعت 12:10 نویسنده sara |

آخـــــــــــرین بار که من از ته دل خندیــــــــــدم

علتــــــــش پول نبـــــــــود ...

انعکــــــــاس جوکــ هر روز نبـــــــــود ...

علتش چهــــــــــره ی ژولیـــــــــده ی یکــ دلقکــ

یا زمین خــــــــــوردن یکــ کور نبـــــــــود ...

من به "من" خندیــــــــــدم !

که چــــــــــو یکــ دلقکــ گیـــــــــج

نقـــــــــش یکــ خنـــــــــده به صورتـــ دارم

و دلم می گریــــــــــــد ... !

+ تاریخ 92/09/16 ساعت 17:4 نویسنده sara |

شــــــــال قرمز ســــــــــر نکن

من را هـــــــــــوایی تر نکن

گــــــــــاوها با رنگــ قــــــــــــرمز زود قـــــــــاطی می کنند !

 

+ تاریخ 92/09/10 ساعت 9:44 نویسنده sara |

تــــــــو نیستی و خیـــــــــابان بدون تو ســـــــــرد استـــ

و کافـــــــــه ها که ندارند میز یکـــ نفــــــــــره ...

+ تاریخ 92/09/03 ساعت 1:6 نویسنده sara |

پشتـــ دیـــــــوار همین کــــــــوچه به دارم بزنیـــــــــد

من که رفتم بنشینیــــــــد و هوارم بزنیـــــــــد

باد هم آگهـــــــــی مرگــ مـــــــــــرا خواهــــــــــــد برد

بنویسیـــــــد که "بد بودم" و جــــــــارم بزنید

من از آییــــــــــن شما سیـــــــــر شدم سیـــــــــر شدم

پنجه در هر چه که من واهـمه دارم بزنیــــــد

دستـــ هایم چقـــــــــــدر بود و به دریا نرســـــــــید؟!

خبـــــــر مرگــ مرا طعنـــــــــــه به یارم بزنید

آی! آن ها ! که به بی برگــــــــی من می خنــــــــدید!

مرد باشید و بیـــــــــایید و کنـــــــــــارم بزنید...

+ تاریخ 92/08/30 ساعت 18:0 نویسنده sara |

با برگــ هـــــــــا آرام می افتــــــــم !

بی حـــــــرف از پاییـــــــــز چشمانتـــ ...

+ تاریخ 92/08/25 ساعت 2:2 نویسنده sara |

تمــــــــام الفاظ جهـــــــــان را در اختیــــــــار داشتیم

و آن نگفتیـــــــــم که به کار آیــــــــد

چرا که تنهـــــــــا یک سخن در میـــــــــانه نبود

آزادی ...

ما نگفتیم ... تـــــــــــو تصویرش کن !

+ تاریخ 92/08/17 ساعت 12:0 نویسنده sara |

ای که در فصل خـــــــزان

بینی مـــــــرا با پشتـــ خم

این زمستـــــــــــــانم مبین

من هم بهـــــــــاری داشتم ...

+ تاریخ 92/08/13 ساعت 20:5 نویسنده sara |

 

افتــــــــاد ...

آنســــــان که برگــ

"آن اتفـــــــاق زرد" می افتد

افتــــــــاد ...

آنســــــان که مرگــ

"آن اتفـــــــاق سرد" می افتد

اما او سبــــــــز بود و گرم که

افتــــــــاد !

۸آبان سالگرد قیصر امین پور

+ تاریخ 92/08/08 ساعت 18:29 نویسنده sara |

دنگــ ... دنگــ ...

ساعتـــ گیج زمــــــــان در شبـــ عمـــــــر

می زنــــــــــد پی در پی زنگــ

زهــــــــر این فکر که این دم گـــــــذر استـــ ...

می شــــــــود نقش به دیــــــــوار رگــ هستی من ...

لحظه هــــــــــا می گذرد

آنچه بگذشتـــ نمی آیـــــــــد باز

قصه ای هستـــ که هرگز دیگـــــــــر

نتوان شد آغـــــــــاز ...

+ تاریخ 92/08/07 ساعت 3:13 نویسنده sara |

تـــــــــو بخواه...

پاسخ چلچلـــــــه ها را تـــــــــو بگو!

قصه ی ابر هـــــــــوا را تو بخـــــــــوان!

تــــــــو بمان با من تنهـــــــــا تو بمان!

در دل ســــــاغر هستی تو بجــــــــوش

من همین یکــ نفس از جرعه ی جـــــــــانم باقیستـــ

آخرین جرعه ی این جـــــــــام تهی را تو بنــــــــوش...

۳آبان سالگرد فریدون مشیری

+ تاریخ 92/08/03 ساعت 23:7 نویسنده sara |

به اشتیــــــــاق تو جمعیتیستـــ در دل من

بگیــــــر تنگــ در آغوش و قتل عامم کن !

+ تاریخ 92/07/24 ساعت 23:50 نویسنده sara |

مـــــــــادرم بعد تو هی حـــــــــــال مرا می پرسد

مـــــــــادرم تابـــ نـــــدارد غم فــــــــــرزندش را

عشق با این که مرا تجــــــــــزیه کردستـــ به تو

به تو اصـــــــــرار نکردستـــ فراینــــــــــدش را

قلبـــ من موقع اهــــــــدا به تـــــو ایراد نداشتـــ

مشکل از توستـــ اگر پس زده پیـــــــــوندش را

حفظ کن این غــــزلم را که به زودی شــــــــاید

بفرستند رفیقــــــــان به تو این بنــــــــــدش را :

"منم آن شیخ سیـــــــــه روز که در آخرعمــــر

لای موهای تـــــــــو گم کرد خـــــــــداوندش را"

+ تاریخ 92/07/19 ساعت 2:34 نویسنده sara |

روح آواره ی من بعـــــــــــد از من

کولی در به در صحــــــــــراهاستـــ

می رود بی خبــــــــــــر از آخر راه

همچنـــــــــان مثل همیشه تنهاستـــ ...

دانلود آهنگ

+ تاریخ 92/07/12 ساعت 3:12 نویسنده sara |

آه چه آرام و پر غـــــــــــرور گذر داشتـــ

زنـــــــــدگی من چو جویبــــــــــار غریبی

در دل این جمعـــــــــه های ساکتـــ و متروکــ

در دل این خـــــــــــانه های خالی دلگیــــــــــر

آه چه آرام و پر غـــــــــــرور گذر داشتـــ ...

+ تاریخ 92/07/06 ساعت 1:49 نویسنده sara |

پاییــــــــــز می رسد که مرا مبتـــــــــلا کند

با رنگــ های تـــــــــــازه مرا آشنـــــــــا کند

او می رســـــــد که پس از نه ماه انتظـــــــــــار

راز درختـــ باغچــــــــــه را بر ملا کنـــــــد

"خش خش" صـــــــــدای پای خــــــــــــزان استـــ ، یکــ نفر

در را به روی حضرتـــ پاییــــــــــــز وا کند ...

+ تاریخ 92/07/01 ساعت 0:42 نویسنده sara |

اولین روز دبستـــــــــان بازگرد...کودکی ها شـــــــــاد و خنـــــــــدان بازگرد

بازگـــــــــرد ای خاطراتـــ کودکی...بر ســـــــــــوار اسبـــ های چـــــــــوبکی

خاطراتـــ کــــــــــودکی زیبـــــــــا ترند...یادگـــــــــــاران کهن مانـــــــــا ترند

درس های ســـــــــال اول ســــــــاده بود...آبـــ را بابا به ســــــــارا داده بود

تا درون نیمکتـــ جـــــــــــا می شدیم...ما پر از تصمیم کبـــــــــری می شدیم

پاکــ کن هایی ز پـــــــــاکی داشتیم...یک تراش ســـــــــرخ لاکی داشتیــــــــم

کیفمـــــــان چفتی به رنگــ زرد داشتـــ...دوشمان از حلقه هایش درد داشتـــ

گرمی دستانمــــــــــان از آه بود...برگــ دفتـــــــــــرها به رنگــ کاه بـــــــــود

مانده در گوشم صدایی چون تگرگــ...خش خش جــــــاروی با پا روی برگــ

هم کلاسی های من یــــــــــادم کنید...بــــــاز هم در کوچه فریـــــــــــادم کنید

هم کلاسی های درد و رنج و کار... بچه های جـــــامه های وصـــــــــله دار

کاش هرگز زنگــ تفـــــــــــریحی نبود...جمع بودن بود و تفــــــــــریقی نبود

کاش می شـــــــد باز کوچکــ می شدیم...لا اقــــل یک روز کودکــ می شدیم

یاد آن آموزگار ســـــــــاده پوش...یاد آن گـــــــــچ ها که بودش روی دوش

ای معلـــــم نام و هم یادتـــ بخیــــــــــر...یاد درس آبـــ و بابایتـــ بخیــــــــــر

ای دبستـــــــــانی ترین احساس من...بازگرد این مشــــــــــق ها را خط بزن

+ تاریخ 92/06/30 ساعت 1:34 نویسنده sara |

عیبـــ رنــــــــــدان مکن ای زاهـــــــــــد پاکیزه سرشتـــ

که گنــــــــاه دگران بر تــــــــو نخـــــــــواهند نوشتـــ

من اگر نیکم و گر بد تـــــــــو برو خــــود را باش

هر کســـــــــی آن درود عاقبتـــ کار که کشتـــ

+ تاریخ 92/06/25 ساعت 1:51 نویسنده sara |

گریـــــــــه کردم گریـــــــــه هم این بار آرامم نکــــــــــرد

هرچه کردم -هرچه- آه انگار آرامـــــــــم نکرد

روستــــــــا از چشم من افتــــــــــاد انگار مثل قبــــــــــل

گرمی آغوش شالیــــــــــزار آرامم نکـــــــــرد

بی تو خشکیـــــــــدند پاهـــــــایم ،کسی راهم نبــــــــــرد

درد دل با ســـــایه ی دیوار آرامـــــــــم نکرد

خــــــــــــواستم دیگــــــــــر فراموشتـــ کنم اما نشــــــــد

خواستم اما نشد ، این کار آرامم نکــــــــــرد

سوختـــــــــم آن گونه از تبـــ ، آه از مــــــــــادر بپرس

دستمــــــــال تبـــ بر نـــــــــم دار آرامم نکرد

ذوق شعـــــــــرم را کجــــــــا بردی؟ که بعد از رفتنتـــ

عشق و شعــر و دفتر و خودکار آرامم نکرد

+ تاریخ 92/06/21 ساعت 17:41 نویسنده sara |

و چه رویـــــــــاهایی !

که تبــــــــــه گشتـــ و گذشتـــ

و چه پیــــــــــــوند صمیمیتـــ ها

که به آســـــــــانی یک رشته گسستـــ

چه امیـــــــــدی چه امید ؟

چه نهــــــــــالی که نشـــــــــاندم من و بی بر گردیــــــــــد

دل من می ســــــــــوزد

که قنــــــــــاری ها را پر بستند

که پر پاکــ پرستـــــــــــو ها را بشکستند

و کبـــــــــــوتر ها را

آه کبــــــــــوتر ها را ...

و چه امیــــــــــد عظیمی به عبثـــ انجــــــــــامید

+ تاریخ 92/06/20 ساعت 0:36 نویسنده sara |